Ga naar hoofdinhoud

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Contactformulier: naam, e-mail
  • Surfgedrag

De formulieren op onze website maken gebruik van Contact Form 7 (contactform7.com). Wanneer je een formulier invult, worden de gegevens opgeslagen op de server van de website, deze staat in de Benelux.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de opdracht uit te voeren en af te ronden en (i) zo lang wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren en (ii) voorzover dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze juridische belangen te beschermen. Na het verstrijken van deze periode verwijderen wij persoonsgegevens uit onze systemen.

Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?
Wij zullen persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Wij kunnen persoonsgegevens wel aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het adequaat verlenen van de overeengekomen diensten en aan onze bank, verzekeraar, accountant en (of) professionele adviseurs.

Wij kunnen (persoons)gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat anderszins noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in, dat deze derden de persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens waarborgen.

Hoe is inzage mogelijk in (persoons)gegevens en hoe kunnen die worden aangepast?
Persoonsgegevens (de verwerking van) kunnen worden ingezien en gecorrigeerd worden. Een ieder kan zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons wenden met het verzoek mede te delen in hoeverre persoonsgegevens worden verwerkt. Ter bescherming van de privacy zullen wij in dat verband eerst de identiteit van de verzoeker deugdelijk dienen vast te stellen. Wij delen dan in beginsel schriftelijk binnen een maand mee of en zo ja hoe wij de persoonsgegevens verwerken. Vervolgens kan aan ons verzocht worden deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij delen binnen een maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre wij aan het verzoek voldoen. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij alleen een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als de persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor opdrachtgevers of andere derden, zijn wij niet in staat om de gegevens uit hun systemen te verwijderen. In dat geval zal aan die derden zelf een verzoek moeten worden gedaan de gegevens te verwijderen.

Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies op de website van Kawee dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, informatie aan te vullen en onze website optimaal te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in de dit privacy statement.

Wat zijn cookies
Cookies zijn kleine bestandjes met informatie dat bij het bezoek aan deze website automatisch opgeslagen worden in de browser van je computer, laptop, tablet of smartphone. 

Welke cookies worden er opgeslagen?

Functionele cookies;
Deze cookies zijn nodig voor het laten functioneren van deze website. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

Analytische cookies;
Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers onze website gebruiken. Google maakt hiervoor gebruik van analyserende cookie. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook laten wij Google het laatste octet van het IP-adres maskeren zodat de gegevens anoniem worden verwerkt.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen?
Op sommige pagina’s maken we gebruik van YouTube of Vimeo video’s. Daardoor kan YouTube of Vimeo cookies plaatsen.

Verwijderen
Cookies kun je het gemakkelijkst verwijderen via de door jouw gebruikte internetbrowser. Hieronder vindt je een lijst met de meest gebruikte internetbrowsers met een link naar hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen:

Back To Top